Generalforsamlingerne

Generalforsamling 2021

Sted: Lindbjerg Forsamlingshus, Skovvej 1, 8930 Randers
Tid: 24. August 2021 kl. 18.30 til 21.30

Ordinær generalforsamling afholdes forskudt pga. Corvid-19 situationen. Emner/forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen skal sendes til stenholm1@hotmail.com eller ringes ind på 20957919.

Det forventes at der ud over den faste dagsoden vil blive brugt tid på snak om den nye EU-forordning. Vi har i arbejdsgruppen fået foretræde for folketingets fødevareudvalg 1/9 2021 (10-15 min. får man). I den
forbindelse ønskes flest mulige input.

Hele bestyrelsen er tidsmæssigt på valg, generalforsamlingen skal tage stilling til dette spørgsmål. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg så der skal vælges nye.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, ? medlemmer af den siddende bestyrelse er på valg.
6. Valg af suppleanter, ? er på valg
7. Valg af Bilag kontrollanter
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Afslutning med kaffe og kage

Konstituering af Bestyrelsen 2020

På et kort konstitueringsmøde umiddelbart efter Generalforsamlingen, har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Kim Jensen Kuitse Valgt for 1 år
Kasserer: Frank Gade Valgt for 2 år
Redaktør: Poul Martinussen Valgt for 1 år ( medlemslister ,mailadresser, nyhedsbreve )
Sekretær: Niels Holst Sommer Valgt for 1 år
Daniel Nørgaard Valgt for 2 år
Jacob Hald Valgt for 2år
Erik Mølgaard Valgt for 2 år

NY
Suppl. Tonni Horn og Elisabeth Husum

 

Generalforsamling 2020

Mandag d. 3 Februar 2020, på Hotel Comwell, Værkmestergade 2 8000 Århus C.

Formand Kim Jensen bød velkommen til ca. en snes fremmødte, som sammen med bestyrelsen, forinden var blevet bespist i hotellets restaurant.
Herefter valgtes Frank Gade som dirigent, og Niels Holst Sommer som referent.

Formandens beretning.

Kim kunne berette, at der ikke havde været de store opgaver som formand i det forgangne år. Han havde dog været kontaktet vedr. en tvist om nogle dyr som angiveligt havde støjet for meget i forhold til naboer, og en sag om placering af et skydetårn i forbindelse med et hegn.
Formanden kom ind på at der i bestyrelsen hersker en udbredt selvkritik omkring de uopnåede planlagte opgaver, så som for få nyhedsbreve og en sommerudflugt som aldrig blev til noget. Omkring nyhedsbrevene er en stor del af problemet, at det stadig kniber med at skaffe stof til artikler mm. Han opfordrede hele forsamlingen til i højere grad at bidrage hermed. Bestyrelsen har endvidere indset, at man måske skal skrue lidt ned for ambitionerne omkring forskellige tiltag, og i stedet fuldføre på et lidt lavere niveau.
Kim løftede sløret for et par kurser der for nuværende er i støbeskeen, nemlig et ”foder og ernæringskursus” her engang foråret, og måske et kursus i etablering af fanganlæg til eftersommeren.
Der har været afholdt Hjortekursus i maj 19. med Jørgen Soelbjerg som kursusleder. Nyt kursus ikke planlagt.

Regnskab.

Bilagskontrollanterne havde forinden godkendt det omdelte regnskab. Jørn Lindgaard fremlagde regnskab og budget med forklaringer og henvisninger, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet .
Kommentar: Det kniber med annoncer på hjemmesiden, og der var forslag fra salen om man skulle gøre annoncering her, gratis for medlemmer.

Valg af Bestyrelse.

3 medlemmer af bestyrelsen stopper. Det er: Jørn Lindgaard, Poul Martinussen og Poul Erik Sperling.
Vores 2 suppleanter: Frank Gade og Daniel Nørgaard, havde forinden accepteret i at rykke op som bestyrelsesmedlemmer, og Poul Martinussen lod sig overtale til at tage et år mere. Herefter manglede vi så 2 nye suppleanter, og efter nogen betænkningstid kom der så 2 bud fra salen: Tonni Horn og Elisabeth Husum. Elisabeth lovede senere på aftenen at hun godt ville tage sig af vedligeholdelse af vores hjemmeside.
Frank Gade og Karl Jespersen genvalgtes som bilagskontrollanter.

Kontingent.

Grundet foreningens gode økonomi og det faktum at der ikke helt er blevet leveret omkring nyhedsbreve, og arrangementer, vedtog man at fastholde kontingentet for 2020 uændret. Bestyrelsen vil overveje muligheden for afmelding af momsregistrering.

Eventuelt.

Under dette punkt tog forsamlingen fat omkring nedsættelse af udvalg og fordeling af opgaver.

Afsætningsudvalg: Kim Jensen, Jacob Hald, Allan Kristensen.
Emner kunne være: Gårdbutikker, Stalddørssalg og Markeder. Evt. sammenslutning af mindre avlere, så man lettere kunne garantere en fast forsyningsgrad.

Avlsudvalg: Allan Kristensen, Daniel Nørgaard, Poul Martinussen, og Steen Laursen.
Emner kunne være: Import af nye avlsdyr mhp. vægtøgning og stærkere dyr.

Spegepølsekursus: Jacob Hald.
Kursus i fremstilling af spegepølser, og en løs forhåndstilmelding af ca. 10 personer blev konstateret. Lørdag d. 19 september blev foreslået. Han havde også ideer omkring et kursus i etablering af fanganlæg, og opbygning af gårdbutik.

Fodrings- og ernæringskursus: Poul Martinussen.
Poul Martinussen er allerede langt med oprettelsen af et ”fodrings og ernærings kursus”. Underviser bliver Martin Lund. Der er fremskaffet lånte lokaler i Herning til ca. 15 medlemmer engang i april.

Efter Generalforsamlingen blev der serveret kaffe og kage.

Referent: Niels Holst Sommer

 

Referat af kort bestyrelsesmøde forud for Generalforsamling 2020.

1. Plan for valghandling mhp. nye bestyrelsesmedlemmer.
Hvis det, som sædvanligt, viser sig svært at fremskaffe nye medlemmer fra forsamlingen er planen at suppleanterne rykker op, og at Poul Martinussen overtales til endnu et år. Herefter skal der vælges nye suppleanter. Dette bliver forhåbentlig nemmere, end at vælge nye til bestyrelsen.

2. Foderkursus.
Poul Martinussen har arrangeret et ”foder og ernæringskursus”, for ca. 15 medlemmer, med Martin Lund som underviser. Han har ligeledes fået tilsagn om at kunne låne nogle lokaler i Herning, til afholdelse en gang i foråret. (medio April).

3. Diverse kurser.
Forslag fra Jacob Hald, om oprettelser af kurser som f.eks.: Etablering af fanganlæg, herunder mobile, og fremstilling af spegepølser. Afholdelse heraf kunne være i september.

4. Visioner for det kommende år.
Frekvensen af nyhedsbreve SKAL op!
Skal vi i foreningen, fremover, stadig være momsregistreret.

Generalforsamling 2019 Region SYD

Den 13. februar 2019.

Der var 5 fremmødte til den årlige generalforsamling.

  1. Hans Valentin blev valgt som dirigent og referent.
  2. Jørn Lindgaard aflagde formandens beretning.
  3. Jørn Lindgaard forelagde regnskab 2018.
  4. Der blev vedtaget vedtægtsændringer således, at Region Syd og Region Øst blev nedlagt, og der dannes én Landforening for alle Regioner i Danmark.
  5. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
  6. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
  7. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
  8. Under eventuelt blev der dannet en ny struktur, således af eet medlem fra Region Syd og eet medlem fra Region Øst indgår i den nye Bestyrelse for Landsforeningen.

Derudover blev følgende diskuteret/gennemgået.

Region Syd har de sidste par år haft svært ved at lokke folk til generalforsamling

Det sidste års tid har folk i Region Nord lagt meget arbejde i foreningen, for at gøre vedtægterne klar til dette års generalforsamling.

Flot stykke arbejde og det blev godkendt hele vejen rundt i regionerne.

Det betyder at vi har nedlagt region Syd og Øst med henblik på at gøre foreningens arbejde mere rationelt og desværre på grund af manglende opbakning fra medlemmer.

På mødet fremgik det, at der er vanskeligheder med at få sendt mail til alle, da der er flere der opgiver deres mail adresser forkert, og så kan man selvsagt ikke sende noget til dem. SÅ HJÆLP os med at få styr på adresser, telefon nr. og ikke mindst e-mail adresser.

Fremover udsendes der ikke længere blade fra foreningen, da udsendelserne var meget dyre, der udsendes i stedet for nyhedsbreve per. e-mail, hvilket gør det ekstra vigtigt at sikre, at de mail adresser man oplyser er korrekte.

MVH Hans Valentin

Generalforsamling 2019

Onsdag den 6 Februar 2019 kl. 19.30, Rold Storkro,
Vælderskoven 13 9520 Skørping.

Formandens velkomst. Poul Erik Sperling bød velkommen til 30 deltagere, som forinden var bespist i kroens restaurant.

3 personer fra Region Øst var mødt, ingen fra syd.

Der var fra start lidt usikkerhed om det var Landsforeningen eller Region Nord, der afholdt Generalforsamling. Formanden forklarede at det selvfølgelig var Region Nord, men at aftenen gerne skulle munde ud i at de 3 Regioner afløstes af én Landsforening. Med dette på plads, mente forsamlingen at hele bestyrelsen burde være på valg. Dette blev taget til efterretning.

1).

Frank Gade valgtes som dirigent, Niels Sommer som referent.

2).

Formanden oplyste i sin beretning at der pt. er 92 medlemmer og ca. 480 hjortehold i Danmark.

60 % af disse er 5 dyrs besætninger, 40 % er større farme og offentlige dyreparker.

Årets sommerudflugt gik til Henning Hansen Dokkedal, hvor 30 deltagere var mødt op. Efterfølgende besøgte man Lille Vildmose og museet her.

Hjemmesiden er en succes, men henvendelser fra nye eventuelle hjorteholdere har grebet om sig og er blevet en ” tidsrøver ”. Der bliver derfor udarbejdet en pjece et kort og en liste over besøgsfarme, som kan besøges før en evt. opstart.

Vores blad er blevet afløst af et antal nyhedsbreve. Der er udsendt 3 breve i 2018, men flere ønskes fremover.

Foreningen har fremstillet en pjece til omdeling hos evt. nye medlemmer.

Der mangler stadig få deltagere til hjortekurset. Fødevarestyrelsen har rykket for at få et kursus på benene. Der har manglet en ”tovholder” på området, men dette er nu ordnet.

På grund af vores banks ønske om opdaterede vedtægter for foreningen, og på grund af meget lille aktivitet i Syd og Øst, har Nord arbejdet med forslag til ny struktur for foreningen.

Formanden mindede om at man ved tilsyn, skal have en liste over afgåede dyr (dødebog).

Mulighederne for at få tilladelse til hold af Sikahjorte er nok udtømte men formanden at man måske med tiden kunne opnå tilladelse til hold af Elge.

Man kunne måske også tilskynde Kommunerne til at indhegne deres afgræsningsarealer til hjorte, og etablere færiste, så offentligheden frit kan færdes ind og ud.

4)

Regnskabet blev fremlagt af Jørn Lindgaard. Budgetfremlægningen blev kommenteret med forslag om kontingentnedsættelse, og et ønske om at noget af formuen blev brugt til markedsføring. Ligeledes var der ønske udmeldelse af Fedfa.

Kontingent uændret.

Regnskab og budget blev godkendt.

5)

Frank Gade gennemgik forslag til ændringer af vedtægter. Diskussion om 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemning blev det 7 personer. 


6)

Bestyrelsen blev genvalgt med få ændringer.

Nyvalgt blev:
Kim Jensen Kuitse. Daniel Nørgaard udtræder af bestyrelsen og bliver suppleant

Jacob Hald og Frank Gade genvalgtes som suppleanter.

Bilagskontrollanter: Frank Gade og Karl Jespersen.

Efter Generalforsamlingen var LADH. ( ligesom ved fællesspisningen) vært ved kaffe og kage.

Referent: Niels Holst Sommer Sekretær.

Generalforsamling 2018 Region ØST

15. Februar mødtes vi til generalforsamling i ØST kl. 19:00 hos Asger i Køge. 6 personer (3 medlemskaber) og 2 fra hovedbestyrelsen var mødt op. Kim blev valgt til dirigent. Dina aflagde formandens beretning, der desværre handlede om, at årets farmbesøg, der ellers var planlagt til 2 farmbesøg i Syd Sverige med indlagt frokost måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger. Landsformand Nikolai Therkildsen orienterede om sine tanker for landsforeningen, og hvad han forventede at ville præsentere på den efterfølgende generalforsamling i hovedbestyrelsen. Et stort tema, som fyldte meget, skulle blandet andet være, at bladet Hjorteavleren fremover vil blive erstattet af et nyhedsbrev.

Herefter var der valg, hvor følgende poster blev besat:

Formand: Dina Lindgren Jensen

Næstformand: Asger Wiuff

Sekretær: Dina Lindgren Jensen

Bestyrelsesmedlem: Mona Espersen

Det var en hyggelig aften med rigtig meget hjortesnak, men også med overvejelser om hvorfor det er så svært at få kontakt til medlemmerne.

Referent: Dina Lindgren Jensen

Generalforsamling region Nord 2018

Mandag d. 12 februar 2018 kl. 19.30

St. Binderup Kro 9600 Års.

Formandens velkomst.

Nytiltrådte formand (og landsformand) Nicolai Therkildsen, bød velkommen til de ca. 30 fremmødte, efter endt fællesspisning i kroens restaurant.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 6

1)  Valg af dirigent.

Frank Damborg blev foreslået og valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, min 14 dage før, ved personlig invitation.

Sekretær Niels Holst Sommer valgt som referent.

2) Formandens/Landsformandens beretning.

Nicolai gennemgik årets aktiviteter. Der har været afholdt et konstituerende best.møde, hos Jørgen Lindgaard, hvor han selv blev valgt som regionsformand.

Der har været en vellykket sommerudflugt med besøg hos Eddie Jensen og Frank Gade med ca. 20-25 deltagere og senere et besøg af en Tjekkisk hjorteavlerforening, med ca. 50 deltagere, hos Nicolai selv, med efterfølgende udflugt til Nationalpark Thy. Tjekkerne kvitterede med en invitation til et genbesøg i Tjekkiet.

Formanden omtalte også vores flotte nye hjemmeside med stor ros til bagmændene bag denne.

Nicolai tog derefter fat på diskussionen omkring vort medlemsblad. Det var kun lykkedes at samle stof til 2 ud af i alt 4 planlagte blade, til trods for flere opfordringer til foreningens medlemmer, om at sende materiale ind. Derudover har vi pt. Ingen redaktør af bladet. Det er derfor ved at være sidste udkald, hvis bladet skal reddes, i dets nuværende form, og forsamlingen blev direkte adspurgt om nogen kunne påtage sig hvervet som redaktør.

Landsformanden vil stille samme spørgsmål i de andre regioner, og hvis dette intet resultat giver, vil Region Nord indstille bladet til nedlæggelse, i Hovedbestyrelsen.

Forsamlingen så gerne bladet bibeholdt, men erkendte også at det ville blive svært. Et glimrende alternativ kunne så være et antal nyhedsbreve sendt ud på mail som et supplement til vores nye hjemmeside.

Landsformanden berettede at der ikke sker så meget i de 2 andre Regioner. I Øst var der planlagt en udflugt til Sverige som blev aflyst pga. manglende tilslutning, og i Syd er der ikke megen aktivitet og her mangler man pt. en formand.

Regionsformanden afsluttede sin beretning med at bekendtgøre sin afgang som formand efter kun 1 år pga. arbejdspres. Hvorvidt han fortsætter som Landsformand er han endnu ikke afklaret med.

3) Fremlæggelse af regnskab og budget.

Landsforeningens regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer.

4) Indkomne forslag.

Ingen Indkomne forslag.

5) Valg til regionsbestyrelse.

Poul Erik Sperling                   Næstformand             Genvalgt

Jørn Lindgaard                        Kasserer                      Genvalgt

Daniel Nørgaard                     Best.medlem               Nyvalgt

6) Valg af suppleanter.

Frank gade                                                                      Genvalgt

Jacob Hald                                                                       Genvalgt

7) Valg af bilagskontrollanter.

Frank Gade                           Genvalgt

Karl Jespersen                      Genvalgt.

8) Eventuelt.

Diskussion om foreningens holdning ti ulve.

Der har endnu ikke været tilfælde af ulveangreb på hjortefarme, men når det sker er der ingen regler om erstatning. Der er heller ikke pt. udsigt til reguleringstilladelse. Overvejelse omkring påkobling til samme indrømmelser som f.eks. fåreavlere trodsalt har opnået i deres produktioner.

Efter kaffen præsenterede næstformand Poul Erik Sperling den nye hjemmeside. Han høster, fortjent, stor anerkendelse for sit arbejde og resultatet heraf. En god, let overskuelig hjemmeside, som i første omgang indeholder det stof vi hidtil har kunnet finde i vores medlemsblad, med et væld af links til al mulig relevant information for hjorteavlerne. En glimrende platform for fremtidig formidling i vores forening.

Referent: Niels Holst Sommer

Generalforsamling region Nord 2017

Afholdt Tirsdag den 7 Februar 2017 kl. 19.30
St. Binderup Kro 9600 Års.
Formandens velkomst.
Aftrædende formand, Poul Erik Sperling, bød velkommen til forsamlingen på ca. 20 personer, som forinden havde nydt et måltid (wienerschnitzel) i kroens restaurant. Han beklagede den meget sene varsling om mødet, som skyldtes en forsinket bladudgivelse.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 6
1) Valg af dirigent.
Frank Gade blev foreslået og valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen , trods alt, var lovligt indvarslet, ( Min 14 dage før ) ved personlig invitation.
2) Formandens beretning.
Poul Erik Sperling orienterede om årets aktiviteter. 2 Bestyrelsesmøder + 1 Hovedbestyrelsesmøde. Årets sommerudflugt var desværre blevet aflyst pga. byggeri hos værten.
Poul Erik bekendtgjorde at han pga. ophør med hjortehold, ikke ønskede at fortsætte som formand, så bestyrelsen skal ved konstitueringen finde en ny.
Orientering omkring vores hjemmeside, som godt kunne trænge til en ”opstrammer” og bladet, hvor det er blevet lidt bedre med bidrag. Således ligger der lige nu flere artikler klar. Der arbejdes også stadig med en opskriftsbog.
Poul Erik appelerede til at man får registreret de 5 dyrs farme som findes rundt omkring, da han ellers frygter opstramninger hos hjorteholderne generelt. Dette kunne f.eks. krav om øremærkning.
Husk at føre besætningslister, også afgåede dyr, ( kvitteringer fra DAKA )

2a) Landsformandens orientering.
Landsformand Nicolai Therkildsen, oplyste at foreningens medlemstal nu er 91. i alt 9 har udmeldt sig det seneste år, hovedsagligt pga. ophør. Der er ca. 510 registrerede farme i alt, og anslået ca. 100 derudover.
Der er stadig et ønske om at forsøge at skaffe flere medlemmer. Evt. gennem personlig kontakt, når vi støder på disse kolleger.
Nicolai remsede flere ønsker til fremtiden op.:
Referater fra møder i FEDFA, skal fremover i vores medlemsblad.
Ønsker om en fast dato for årlige sommerudflugter.
Ønsker om email adresser på alle medlemmer.
Derudover efterlyste han ideer til udflugter samt artikler, historier anekdoter og billeder til vores blad.

3) Fremlæggelse af regnskab og budget.
Landsforeningens regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer.
4) Indkomne forslag.
Ingen Indkomne forslag.

5) Valg til regionsbestyrelse.
Nicolai Therkildsen næstformand. Genvalgt
Niels Holst Sommer sekretær Genvalgt
6) Valg af supleanter.
Frank gade Genvalgt
Jacob Hald Genvalgt

7) Valg af bilagskontrollanter.
Frank Gade Genvalgt
Karl Jespersen Genvalgt.
8) Eventuelt.
Løst og fast om ideer, til at styrke foreningen med flere medlemmer. Fra salen var der forslag om oprettelse af facebook grupper, for hurtigere kontakt og formidling

Referent: Niels Holst Sommer

Generalforsamling Region Øst 2017

Mandag d. 20. marts 2017 mødte 11 medlemmer op kl. 19:00, hos Asger Wiuff i Køge.
Ulrik Salmonsen blev valgt til dirigent og erklærede dagsorden og indkaldelse som værende i orden efter omstændighederne.
Asger Wiuff aflagde, i formandens fravær, formandens beretningen, hvilket var kort, da der ikke er sket meget i regionen i årets løb, hvorefter Asger fortsatte med at referere fra Landsformandens beretning fra 2016. Her fremgik det, at man forsøger at lave en ny hjemmeside for foreningen, ligesom man også gerne vil forny bladet.
I Asgers beretning fremgik det også, at formand Helle Rasmussen, som vi valgte i 2016, grundet uforudset travlhed har måttet trække sig fra formandskabet.
Asger fortalte kort om hovedforeningens regnskab, hvor forsamlingen særligt stillede spørgsmålstegn ved beslutningen om køb af printer m.m.
Herefter var der valg, som resulterede i følgende bestyrelse:
Formand: Dina Lindgren Jensen
Næstformand: Asger Wiuff
Kasserer: Willy Knudsen
Sekretær: Dina Lindgren Jensen
Bestyrelsesmedlem: Mona Espersen
Suppleant: Ulrik Salmonsen
Suppleant: Jørn Andersen

Under eventuelt var oplægget:

”Hvad ønsker generalforsamlingen, der skal ske det kommende år?”
Forslag/ønsker fra forsamlingen var:
-Farmbesøg på Svensk hjortefarm
-Farmbesøg hos Åse og Ulrik på Valnødlund
-Evt. lave en brochure om hjortekødets fortrinligheder (ernæring m.m).
-Få klarlagt kravene for at kunne sælge ved markeder m.m
-Undersøge muligheden for evt. at have en fælles salgsvogn, som kunne bruges på skift