Referater fra Generalforsamlingerne

Her kan I læse, hvad der er sket i det sidste år og hvad der er besluttet:

Generalforsamling LADH 2019 Region SYD

Den 13. februar 2019.

Der var 5 fremmødte til den årlige generalforsamling.

  1. Hans Valentin blev valgt som dirigent og referent.
  2. Jørn Lindgaard aflagde formandens beretning.
  3. Jørn Lindgaard forelagde regnskab 2018.
  4. Der blev vedtaget vedtægtsændringer således, at Region Syd og Region Øst blev nedlagt, og der dannes én Landforening for alle Regioner i Danmark.
  5. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
  6. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
  7. Bortfaldt på grund af vedtagelse af nye vedtægtsændringer.
  8. Under eventuelt blev der dannet en ny struktur, således af eet medlem fra Region Syd og eet medlem fra Region Øst indgår i den nye Bestyrelse for Landsforeningen.

Derudover blev følgende diskuteret/gennemgået.

Region Syd har de sidste par år haft svært ved at lokke folk til generalforsamling

Det sidste års tid har folk i Region Nord lagt meget arbejde i foreningen, for at gøre vedtægterne klar til dette års generalforsamling.

Flot stykke arbejde og det blev godkendt hele vejen rundt i regionerne.

Det betyder at vi har nedlagt region Syd og Øst med henblik på at gøre foreningens arbejde mere rationelt og desværre på grund af manglende opbakning fra medlemmer.

På mødet fremgik det, at der er vanskeligheder med at få sendt mail til alle, da der er flere der opgiver deres mail adresser forkert, og så kan man selvsagt ikke sende noget til dem. SÅ HJÆLP os med at få styr på adresser, telefon nr. og ikke mindst e-mail adresser.

Fremover udsendes der ikke længere blade fra foreningen, da udsendelserne var meget dyre, der udsendes i stedet for nyhedsbreve per. e-mail, hvilket gør det ekstra vigtigt at sikre, at de mail adresser man oplyser er korrekte.

MVH Hans Valentin

Generalforsamling LADH 2018 Region ØST

15. Februar mødtes vi til generalforsamling i ØST kl. 19:00 hos Asger i Køge. 6 personer (3 medlemskaber) og 2 fra hovedbestyrelsen var mødt op. Kim blev valgt til dirigent. Dina aflagde formandens beretning, der desværre handlede om, at årets farmbesøg, der ellers var planlagt til 2 farmbesøg i Syd Sverige med indlagt frokost måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger. Landsformand Nikolai Therkildsen orienterede om sine tanker for landsforeningen, og hvad han forventede at ville præsentere på den efterfølgende generalforsamling i hovedbestyrelsen. Et stort tema, som fyldte meget, skulle blandet andet være, at bladet Hjorteavleren fremover vil blive erstattet af et nyhedsbrev.

Herefter var der valg, hvor følgende poster blev besat:

Formand: Dina Lindgren Jensen

Næstformand: Asger Wiuff

Sekretær: Dina Lindgren Jensen

Bestyrelsesmedlem: Mona Espersen

Det var en hyggelig aften med rigtig meget hjortesnak, men også med overvejelser om hvorfor det er så svært at få kontakt til medlemmerne.

Referent: Dina Lindgren Jensen

Generalforsamling i LADH region Nord 2018

Mandag d. 12 februar 2018 kl. 19.30

St. Binderup Kro 9600 Års.

Formandens velkomst.

Nytiltrådte formand (og landsformand) Nicolai Therkildsen, bød velkommen til de ca. 30 fremmødte, efter endt fællesspisning i kroens restaurant.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 6

1)  Valg af dirigent.

Frank Damborg blev foreslået og valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, min 14 dage før, ved personlig invitation.

Sekretær Niels Holst Sommer valgt som referent.

2) Formandens/Landsformandens beretning.

Nicolai gennemgik årets aktiviteter. Der har været afholdt et konstituerende best.møde, hos Jørgen Lindgaard, hvor han selv blev valgt som regionsformand.

Der har været en vellykket sommerudflugt med besøg hos Eddie Jensen og Frank Gade med ca. 20-25 deltagere og senere et besøg af en Tjekkisk hjorteavlerforening, med ca. 50 deltagere, hos Nicolai selv, med efterfølgende udflugt til Nationalpark Thy. Tjekkerne kvitterede med en invitation til et genbesøg i Tjekkiet.

Formanden omtalte også vores flotte nye hjemmeside med stor ros til bagmændene bag denne.

Nicolai tog derefter fat på diskussionen omkring vort medlemsblad. Det var kun lykkedes at samle stof til 2 ud af i alt 4 planlagte blade, til trods for flere opfordringer til foreningens medlemmer, om at sende materiale ind. Derudover har vi pt. Ingen redaktør af bladet. Det er derfor ved at være sidste udkald, hvis bladet skal reddes, i dets nuværende form, og forsamlingen blev direkte adspurgt om nogen kunne påtage sig hvervet som redaktør.

Landsformanden vil stille samme spørgsmål i de andre regioner, og hvis dette intet resultat giver, vil Region Nord indstille bladet til nedlæggelse, i Hovedbestyrelsen.

Forsamlingen så gerne bladet bibeholdt, men erkendte også at det ville blive svært. Et glimrende alternativ kunne så være et antal nyhedsbreve sendt ud på mail som et supplement til vores nye hjemmeside.

Landsformanden berettede at der ikke sker så meget i de 2 andre Regioner. I Øst var der planlagt en udflugt til Sverige som blev aflyst pga. manglende tilslutning, og i Syd er der ikke megen aktivitet og her mangler man pt. en formand.

Regionsformanden afsluttede sin beretning med at bekendtgøre sin afgang som formand efter kun 1 år pga. arbejdspres. Hvorvidt han fortsætter som Landsformand er han endnu ikke afklaret med.

3) Fremlæggelse af regnskab og budget.

Landsforeningens regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer.

4) Indkomne forslag.

Ingen Indkomne forslag.

5) Valg til regionsbestyrelse.

Poul Erik Sperling                   Næstformand             Genvalgt

Jørn Lindgaard                        Kasserer                      Genvalgt

Daniel Nørgaard                     Best.medlem               Nyvalgt

6) Valg af suppleanter.

Frank gade                                                                      Genvalgt

Jacob Hald                                                                       Genvalgt

7) Valg af bilagskontrollanter.

Frank Gade                           Genvalgt

Karl Jespersen                      Genvalgt.

8) Eventuelt.

Diskussion om foreningens holdning ti ulve.

Der har endnu ikke været tilfælde af ulveangreb på hjortefarme, men når det sker er der ingen regler om erstatning. Der er heller ikke pt. udsigt til reguleringstilladelse. Overvejelse omkring påkobling til samme indrømmelser som f.eks. fåreavlere trodsalt har opnået i deres produktioner.

Efter kaffen præsenterede næstformand Poul Erik Sperling den nye hjemmeside. Han høster, fortjent, stor anerkendelse for sit arbejde og resultatet heraf. En god, let overskuelig hjemmeside, som i første omgang indeholder det stof vi hidtil har kunnet finde i vores medlemsblad, med et væld af links til al mulig relevant information for hjorteavlerne. En glimrende platform for fremtidig formidling i vores forening.

Referent: Niels Holst Sommer

Generalforsamling i LADH region Nord 2017

Afholdt Tirsdag den 7 Februar 2017 kl. 19.30
St. Binderup Kro 9600 Års.
Formandens velkomst.
Aftrædende formand, Poul Erik Sperling, bød velkommen til forsamlingen på ca. 20 personer, som forinden havde nydt et måltid (wienerschnitzel) i kroens restaurant. Han beklagede den meget sene varsling om mødet, som skyldtes en forsinket bladudgivelse.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 6
1) Valg af dirigent.
Frank Gade blev foreslået og valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen , trods alt, var lovligt indvarslet, ( Min 14 dage før ) ved personlig invitation.
2) Formandens beretning.
Poul Erik Sperling orienterede om årets aktiviteter. 2 Bestyrelsesmøder + 1 Hovedbestyrelsesmøde. Årets sommerudflugt var desværre blevet aflyst pga. byggeri hos værten.
Poul Erik bekendtgjorde at han pga. ophør med hjortehold, ikke ønskede at fortsætte som formand, så bestyrelsen skal ved konstitueringen finde en ny.
Orientering omkring vores hjemmeside, som godt kunne trænge til en ”opstrammer” og bladet, hvor det er blevet lidt bedre med bidrag. Således ligger der lige nu flere artikler klar. Der arbejdes også stadig med en opskriftsbog.
Poul Erik appelerede til at man får registreret de 5 dyrs farme som findes rundt omkring, da han ellers frygter opstramninger hos hjorteholderne generelt. Dette kunne f.eks. krav om øremærkning.
Husk at føre besætningslister, også afgåede dyr, ( kvitteringer fra DAKA )

2a) Landsformandens orientering.
Landsformand Nicolai Therkildsen, oplyste at foreningens medlemstal nu er 91. i alt 9 har udmeldt sig det seneste år, hovedsagligt pga. ophør. Der er ca. 510 registrerede farme i alt, og anslået ca. 100 derudover.
Der er stadig et ønske om at forsøge at skaffe flere medlemmer. Evt. gennem personlig kontakt, når vi støder på disse kolleger.
Nicolai remsede flere ønsker til fremtiden op.:
Referater fra møder i FEDFA, skal fremover i vores medlemsblad.
Ønsker om en fast dato for årlige sommerudflugter.
Ønsker om email adresser på alle medlemmer.
Derudover efterlyste han ideer til udflugter samt artikler, historier anekdoter og billeder til vores blad.

3) Fremlæggelse af regnskab og budget.
Landsforeningens regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer.
4) Indkomne forslag.
Ingen Indkomne forslag.

5) Valg til regionsbestyrelse.
Nicolai Therkildsen næstformand. Genvalgt
Niels Holst Sommer sekretær Genvalgt
6) Valg af supleanter.
Frank gade Genvalgt
Jacob Hald Genvalgt

7) Valg af bilagskontrollanter.
Frank Gade Genvalgt
Karl Jespersen Genvalgt.
8) Eventuelt.
Løst og fast om ideer, til at styrke foreningen med flere medlemmer. Fra salen var der forslag om oprettelse af facebook grupper, for hurtigere kontakt og formidling

Referent: Niels Holst Sommer

Generalforsamling LADH Region – Øst 2017

Mandag d. 20. marts 2017 mødte 11 medlemmer op kl. 19:00, hos Asger Wiuff i Køge.
Ulrik Salmonsen blev valgt til dirigent og erklærede dagsorden og indkaldelse som værende i orden efter omstændighederne.
Asger Wiuff aflagde, i formandens fravær, formandens beretningen, hvilket var kort, da der ikke er sket meget i regionen i årets løb, hvorefter Asger fortsatte med at referere fra Landsformandens beretning fra 2016. Her fremgik det, at man forsøger at lave en ny hjemmeside for foreningen, ligesom man også gerne vil forny bladet.
I Asgers beretning fremgik det også, at formand Helle Rasmussen, som vi valgte i 2016, grundet uforudset travlhed har måttet trække sig fra formandskabet.
Asger fortalte kort om hovedforeningens regnskab, hvor forsamlingen særligt stillede spørgsmålstegn ved beslutningen om køb af printer m.m.
Herefter var der valg, som resulterede i følgende bestyrelse:
Formand: Dina Lindgren Jensen
Næstformand: Asger Wiuff
Kasserer: Willy Knudsen
Sekretær: Dina Lindgren Jensen
Bestyrelsesmedlem: Mona Espersen
Suppleant: Ulrik Salmonsen
Suppleant: Jørn Andersen

Under eventuelt var oplægget:

”Hvad ønsker generalforsamlingen, der skal ske det kommende år?”
Forslag/ønsker fra forsamlingen var:
-Farmbesøg på Svensk hjortefarm
-Farmbesøg hos Åse og Ulrik på Valnødlund
-Evt. lave en brochure om hjortekødets fortrinligheder (ernæring m.m).
-Få klarlagt kravene for at kunne sælge ved markeder m.m
-Undersøge muligheden for evt. at have en fælles salgsvogn, som kunne bruges på skift