Velkommen til Landsforeningen af Danske Hjorteavlere’s hjemmeside.

Hjorteavlerens formål er:
At studere og sprede kendskabet til hjorteavlen, herunder også lønsomheden for erhvervet.  
At undersøge mulighederne for afsætning af hjortekød
At udøve oplysnings- og konsulentvirksomhed for hjorteavlen.
At varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder, institutioner og organisationer.

Der er ca. 500 aktive hjortehold i Danmark, så der er mange at dele erfaringer med.
De fleste er små hold under 5 voksne dyr, der jo så er fritaget for kontrol, men de skal være registret ved fødevarestyrelsen af hensyn til smittefare og spredning af sygdomme, og de kan også søge fødevarestyrelsen om fritagelse af øremærkning.
Der er dog også en del på over hundrede dyr, hvor økonomien spiller en stor rolle.
Hjorteavlerforeningen har medlemmer fra begge grupper, vi laver møder og udflugter over hele landet for at skabe kontakt mellem medlemmerne, samt ikke mindst udveksle erfaringer og ideer med hinanden.
Skal du til at starte som hjorteavler, kan der spares mange ærgrelser ved at kontakte andre i foreningen om regler, materialer, priser og hvordan man rent praktisk graver de lange pæle i jorden.
Husk der må ikke sættes dyr ind i et nyt hegn uden det er godkendt af fødevarestyrelsen, heller ikke et lille hegn til under 5 dyr.

De første hjortefarme blev i øvrigt grundlagt i New Zealand omkring 1970, i Danmark kom de første i 1983 og i 1987 vedtog folketingen “lov om hjortehold”.

Sammenslutningen af europæiske hjorteavlere.

Referat generalforsamling 20/3 2024

 1. Valg af dirigent og referent

Frank Gade blev valgt som dirigent og Elisabeth Husum blev valgt til referent.
Frank Gade konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt  i forhold til vedtægterne.

 1. Formandens beretning

Poul afgav formandens beretning.
I 2023 har der været afholdt pølsekursus 5/8.
Medlemmerne opfordres til at komme ideer til aktiviteter til specielt en sommeraktivitet.
2023 bød på mange kontrolbesøg. 8 ud af ca. 25 i salen har haft besøg. Efter øremærkesagen er aktiviteten i forhold til kontrolbesøg været stigende. Der har været omkring 100 besøg alene i Jylland.
FEDFA siger, at Danmark er det eneste land, der har implementeret øremærkeforordningen. De har i skrivende stund møde i Prag.

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget (Frank Gade)

Frank fremlagde regnskab og budget.
Ingen spørgsmål fra salen.

Forslag: Vi kan få 3% i rente, hvis vi binder pengene på en konto. Man kan købe en garant-aktie og derefter få en renteprocent. Bestyrelsen vil undersøge sagen.
Regnskab og budget blev godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag ind.

 1. Valg til bestyrelsen. På valg er: Christian Simmelsgaard, Frank Gade, Erik Mølgaard (alle modtager genvalg)

Christian Simmelsgaard og Erik Mølgaard blev genvalgt. Henrik Mathorne stiller op til valg og blev valgt. Frank Gade går ud.

 1. Valg af suppleanter, 2 er på valg

Allan Kristensen og Frank Gade stiller op som suppleanter.

 1. Valg af bilags kontrollanter

De opstillede Carl Jespersen og Peter Skott blev genvalgt.

 1. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent)

Det blev besluttet at fastholde kontingentet.
Der kom et forslag om at nye medlemmer skal ikke betale kontingent det første år. Frank Gade udtaler, at medlemmer, der kommer sent på året ikke bliver opkrævet kontingent. Poul siger at det er bestyrelsen der skal vedtage forslaget.

 1. Eventuelt

Spørgsmål: er der nogle i salen, der efter et dyrlægebesøg har fået bøder efter et besøg?
Poul fortæller: to fra fødevarestyrelsen kom på besøg hos ham. Det første de spørger til er besætningslisten. Den blev fremvist. Derefter ude og kigge folden. Dokumentation af dyrlægebesøg. Poul skal ikke have dyrlægebesøg, fordi han ikke har en virksomhed med CVR-nummer. FVST siger, at de er flyttet fra at være kontrollanter til vejledere. Man starter med at få vejledning og derefter kommer de på opfølgende besøg. Det er først på 3. besøg, der kan komme politianmeldelse eller lignende.
En anden fortæller at dyrenes beskyttelse mener, at det er dyremishandling at sætte øremærker i. det giver flossede ører, fordi dyrene trækker ørene til sig.

Der er en vejledning for besøg: ”Vejledning for kontrol af landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr (Revideret maj 2023)”.

Det lovpligtige hjortekursus: SEGES vil ikke holde det mere. Vi skal garantere, at de får 30.000,-. Man skal som ny tilmelde sig det næste kursus. Når man står på listen, venter man bare indtil kurset bliver afholdt.

 • Aktiviteter 2024: Forslag om tur til Store Vildmose fra Peter Skott.

Oplæg fra FVST:

Dorte Hedegaard og Per Meldøgaard.

Vi fik et virkelig fint oplæg og gode svar på vores spørgsmål. Det vigtigste:

Ved besøg, skal der ligge tre dokumenter.

 • Besætningsliste, der løbende opdateres
 • Dokumentation på årligt dyrlægekontrol
 • Medicinliste

Og der skal være et godt hegn.

Referat generalforsamling 14/3 2023

Valg af dirigent og referent  
Frank Gade blev valgt til dirigent og Elisabeth Husum til referent.
Frank konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkald og i tide i forhold til vedtægterne.

Formandens beretning  
Øremærkning:
Håndsoprækning: hvor mange har fået øremærkedispensation. Der var en del hænder. Og ikke mange der havde haft kontrol. Vi hører gerne om det, hvis I begynder at få kontrol.
Vi prøver at arbejde via FEDFA. Der er ikke andre lande, der fortolker reglerne som de gør i Danmark. Vi tror at Danmark overfortolker, men vi kan ikke sammenligne os med nogen, når de ikke reagerer.

Forsikring:
Hvis et dyr har øremærker, er det en landbrugsforsikring, der skal dække. Gjensidige (Mads Gravlund) vil gerne tegne en landbrugsforsikring for 1500,- uden at de kræver at alle forsikringer samles hos dem. Selvrisiko er på 4000,-.
Et dyr uden øremærkning er et frit dyr, hvis det stikker af. Derfor træder der ikke et ansvar i kraft.

Sag om døde dyr i Juelsminde:
Bestyrelsen tilbød hjælp, men man er ikke medlem af bestyrelsen. Fødevarestyrelsen har en politisag på sagen.

Tilmeldingsfristen:
Der var 13, der var rettidigt tilmeldte. 20 kom senere og det betyder der skal efterbestilles mad af mange omgange. Her vil vi gerne have en opstramning.

Fremlæggelse af regnskab og budget  
Frank gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.
Budgettet blev gennemgået. Budgettet blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag  
Sommerudflugt. Punktet behandles under eventuelt/aktiviteter.

Valg til bestyrelsen  
På valg er:
Elisabeth Husum, Jacob Hald, Lars Nielsen, Christian Simmelsgaard (alle modtager genvalg) 
De blev alle genvalgt.
Valg af suppleanter, 2 er på valg.
Kim Jensen og Allan Kristensen er suppleanter.
Kim Jensen ønsker ikke genvalg.
Allan Kristensen ønsker genvalg som 2. suppleant. Blev genvalgt.
Henrik Mathorne blev valgt som 1. suppleant.

Valg af bilagskontrollanter
De to bilagskontrollanter Peter Skott og Karl Jespersen blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent på 600,-. Det blev vedtaget.:
Spørgsmål: hvorfor er der så få medlemmer? Bl.a. fordi de der ikke betalte, blev smidt ud.
Man kan ikke få hjælp fra foreningen, hvis man ikke er medlem.

Eventuelt  
Pølsekursus:
Er blevet til et endagskursus 5. august. Det bliver i Århusområdet. Elisabeth skriver invitation og administrerer tilmeldinger. Frank sender invitationen ud.

Sommerarrangementer:
Allan Kristensen inviterer til grill/40 års jubilæum skærtorsdag kl. et.
Et forslag var Molslaboratoriet i Mols Bjerge. Morten D. D. kunne holde foredrag.
Peter Scott vil gerne lave en aktivitet til efteråret. Her kunne vi besøge Store Vildmose. Men er dyrt at blive kørt rundt i bus. Måske skal der være noget egenbetaling. Scott får en konkret pris og giver besked til Frank Gade.
Vi vil kunne grille hos Henning bagefter.

Referat fra bestyrelsesmøde 5/9 2022

Til stede: Elisabeth, Poul, Lars, Christian og Jacob.

·       Facebookside

Vores nye facebook gruppe Landsforeningen af danske hjorteavlere LADH har været en succes. Både nuværende medlemmer af LADH og nye har tilmeldt sig. Pt er der114 medlemmer af gruppen. For styrke arbejdet med gruppen har Vi sat Christian Simmelsgaard på som administrator, så vi kan få endnu mere gang i siden. Bestyrelsen vil hermed gerne opfordre alle medlemmer til at bidrage med at poste både stort og småt således vi skaber endnu mere aktivitet på siden.

·       FEDFA

Poul orienterede. Fedfa har ikke reageret på de mails sendt til dem vedr ny kontakt person i Dk. Poul gensender mail Fedfa.

·       Pølsekursus

Bestyrelsen arbejder videre med at få afholdt kurset. Christian prøver at lave en aftale med Randers Kommune eller et naturcenter om lån af skolekøkken.

Jacob tager fat i slagteren.

Når den tid kommer laver Elisabeth indbydelse. Der er en gammel som Jacob har skrevet.

·       Status på øremærkningssagen

Bestyrelsen vurdere at det ikke er sandsynligt at ændre væsentligt på den danske fortolkning af forordningen og indstiller hermed arbejdet i den henseende. Arbejdsgruppen koncentrere sig i stedet om opfølgning på implementeringen af forordningen og kontakter således Fvst for at få oplyst:

Status på ansøgninger, dispensationer og afslag.

Hvordan FVST forventer at føre kontrol.

Foreløbig har de sagt at første gang de kommer ud, vejleder de. Hvad med besøg 2 , 3.osv

Der kan ikke trækkes i hektarstøtte, men vil de kan kræve timebetaling for deres besøg.

Hvad er status i de øvrige EU lande.

·       Hjorteavlerkursus

Elin Sørensen ved SEGES lægger op til at det ikke SKAL være SEGES der afholder hjorteavlerkursus. Dog er de indstillet på at afvikle den praktiske del for LADH, såfremt vi selv stiller med underviser, program, annoncering osv. Bestyrelsen overvejer om LADH selv skal afholde kurserne fremadrettet.

Jørgen Solberg har givet tilsagn om at afholde kurset en sidste gang, men så skal der følge en med, der kan overtage.

Jacob sender mail rundt for at se hvor mange der er interesserede. Bestyrelsen har valgt hvis nødvendigt at være garant for opstarts udgifterne til Seges såfremt kurset oprettes og efterfølgende må aflyses pga manglende tilmelding.

·       EVT / AFS

Vi fik lov at smage Elisabeths egen aftapning af både rød- og hvidvin og vi vil hilse at sige de smagte dejlige. 😉

Sommerudflugt til Arden Dyrepark og ny dyrehave ved Gatten.

Den 28. maj var omkring 30 deltagere mødt op ved Arden Dyrepark. Vi startede med at få serveret kaffe og rundstykker i det store tårn inde midt i folden med dådyr. Hegnet ligger lige i udkanten af byen og er et flot område med lidt skov og nogle vandhuller.
Frank Damgård fortalte lidt om stedet. Det er etableret og drives af en privat gruppe med midler og arv fra en af byens borge. Man skal give 100 kr. årligt som medlem. Og dyrene dør ikke lige af sult, da gæster dagligt fodrer dem og foreningen har 200.000 kr. på bankbogen.
Herefter fik vi forevist deres fangstanlæg, et simpelt anlæg at lave, men det fungerede godt til at fange og sortere dyrene en gang om året. Der sorteres i dem der skal blive og dem der skal skydes. Dyrene sælges så til byens borgere.
Så gik vi ned til en naturlegeplads ved siden af, her var der Træskulptur Festival hvor 4 kunstner var i gang med motorsave og forskellige vinkelslibere for at omdanne et stort egetræ til nogle meget flotte skulpturer, blandt andet en stor engel der skulle opstilles ved byens kirke.
Herefter kørte vi i kortege ud til Lars Nielsens farm ved Gatten. Det er en meget stor farm med 56 hektar under hegn. Den er oprindeligt startet af hans far, og er udvidet ved tilkøb af nabogårde flere gange.
Og da den nu er over 50 hektar, har de fået den godkendt som dyrehave, hvor der ikke skal øremærkes.
Dyrene afsættes næsten udelukkende ved jagt i hegnet til nordmænd, der kommer ned i en weekend og bor i to hytter inde i hegnet.
Dyrebestanden består på tiden af 120 krondyr og 100 dådyr + kalve, samt nogle mufloner. Hertil kommer en del dådyr på lejede arealer ved Røde Mølle i Rold Skov.
Vi bliver fordelt i 3 vogne og kørt en tur rundt i hegnet. Det er et meget kuperet terræn med mange spredte træer og småskove, der er også nogle søer ind imellem, så det er nogle fantastiske landskaber at se hjorteflokkene bevæge sig rundt i.
Lige da vi var kørt ind i hegnet fik vi øje på en kronhind, der lige havde født en kalv, de havde gemt sig inde mellem nogle træer.
Vi sluttede rundturen ved deres fangstanlæg. Det var et meget stort anlæg der var lavet af spær fra et gammelt maskinhus og tagplader fra en brændt ridehal. Det var indrettet med et stor midt areal, hvor hjortene kom ind i og 3-4 rum til højre og venstre side, så dyrene kunne fordeles i mindre grupper. Der var skydedøre imellem rummene så der kunne sorteres i dem, og i en af dem var der en faldlem hvor der kunne sættes en transportkasse foran til dyr der var solgt til levebrug. Det var et imponerende stort og velfungerende anlæg at se.
I dagens anledning var der sat bord/bænkesæt op i midterrummet og på 2 gasgrill blev der ristet hjortepølser, så vi afsluttede dagen med en grillet pølse og en vand eller øl til.
Hertil kom hyggesnak om dagens oplevelser og hjortehold, øremærkninger og andet.
Det var en vellykket sommerudflugt i den gamle nordjyske foreningsånd.

Poul Erik Sperling.

Øremærkning

EU-forordning kræver at hjorte er øremærkede. Læs om dette krav på fødevarestyrelsens hjemmeside:
Link
Ønsker man dispensation, skal fire krav være opfyldt:

 • Dyrene er opdrættet under ekstensive forhold.
 • Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker.
 • Området, hvor dyrene holdes, sikrer en høj grad af isolering af dyrene.
 • Undtagelsen går ikke ud over dyrenes sporbarhed.

Læs mere om mulighederne for dispensation her: Link

Foretræde i Miljø- og Fødevareudvalget 1. september 2021

Her er ministerkommentar til Dansk Hjorteavlerforenings henvendelse: Link

Her er link til svar på nogle af spørgsmålene Dansk Hjorteavlerforening rejste på mødet: Link